Algemeen:

www.gezondheidenwetenschap.be

 

Alternatieve geneeswijzen:        
www.kwakzalverij.nl

www.skepp.be

www.skepsis.nl 


Doping:                                                         
www.dopinglijn.be

 

Drugs:                                                            
www.druglijn.be

 

Kind en Gezin:                                              
www.kindengezin.be

 

 

Klinieken:                                                      
www.sint-maarten.be

                                                                      
www.imelda.be

                                                                       
www.uza.be

                                                                       
www.uzleuven.be

                                                                       
www.uzbrussel.be

 

 

Levenseinde Informatie Forum :                 
www.leif.be

 

Ongewenst zwanger :                                    
www.drwpc.be

                                                                       
www.vub.ac.be/sjerp/sjerpdilemma.html

 

 

Overgewicht :                                               
www.gezondgewicht.be

                                                                       
Palliatief netwerk:                                         
www.palliatief-netwerk-mechelen.be

 

Reisadvies, tropische geneeskunde:             
www.itg.be

 

Seksueel overdraagbare aandoeningen:        
www.sensoa.be

 

Stichting tegen kanker:                                 
www.kanker.be

 

Stoppen met roken:                                       
www.tabakstop.be

                                                                       
www.komopenstop.be

                                                                      

Vaccinaties:                                                   
www.vacciweb.be

 

Zelfmoord:                                                    

www.zelfmoord1813.be 

www.preventiezelfdoding.be